Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze
Polskiego Związku Szachowego

Warszawa 29.11.2008

Relacja Ulricha Jahra

W dniu 29 listopada 2008 r. Polski Związek Szachowy zwołał w Warszawie Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. Obrady odbyły się w Centrum Konferencyjnym KOARA EXPO przy ul. Poligonowej 30. Do udziału w obradach uprawnionych było 68 delegatów reprezentujących wojewódzkie związki szachowe według klucza wyborczego ustalonego uchwałą Zarządu PZSzach z dnia 30 sierpnia 2008 r. i na podstawie liczby klubów w Centralnym Rejestrze Członków PZSzach. Spowodowało to protest Śląskiego Związku Szachowego, który otrzymał 7 mandatów zamiast 10, jak wyliczyli działacze tego związku. Jednak wcześniej PZSzach usunął z listy członków PZSzach ponad 100 nieaktywnych klubów, które od kilku lat nie wnosiły żadnych opłat do PZSzach. Straty zanotowano we wszystkich związkach wojewódzkich, ale prawdopodobnie w ŚlZSzach takich klubów było najwięcej.

Walne Zebranie otworzył ustępujący prezes Janusz WODA, który powitał zaproszonych gości i delegatów Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ostatnim czteroleciu zawodników, działaczy i sędziów szachowych. Do prezydium został zaproszony przedstawiciel Ministerstwa Sportu Marek STOPCZYŃSKI i przedstawiciel PZSzach we władzach FIDE Andrzej FILIPOWICZ. Następnie prezes WODA poddał pod głosowanie listę pięciu działaczy, którzy uchwałą Zarządy PZSzach zostali wyróżnieni honorowym członkostwem Polskiego Związku Szachowego. Przy pełnym poparciu delegatów honorowym członkami PZSzach zostali Agnieszka BRUSTMAN, Ryszard BERNARD, Jan RUSINEK, Waldemar TURA i Eugeniusz IWANOW.

Prezes zaproponował na przewodniczącego obrad działacza Podkarpackiego Związku Szachowego Józefa CHUDEGO, wójta gminy Czarna w powiecie dębickim, na terenie której leży wieś Chotowa - teren wielu szachowych rozgrywek mistrzowskich. Z sali padła druga kandydatura Jerzego GORDZIEJCZUKA z Gdańska. W jawnym głosowaniu Józef CHUDY uzyskał 37 głosów na 61 głosujących i został przewodniczącym obrad, ale w pierwszych słowach powołał Jerzego GORDZIEJCZUKA na funkcję wiceprzewodniczącego obrad, więc obydwaj powiększyli skład prezydium obrad. W kolejnych głosowaniach sekretarzami obrad zostali wybrani Marek SKRZYPCZAK i Zbigniew KROPIDŁOWSKI, protokolantami wybrano Piotra DURAJA i Włodzimierza MARKOWSKIEGO. Przekazany na miesiąc przed zgromadzeniem porządek obrad został przyjęty 63 głosami przy dwóch wstrzymujących się, przy czym odczytano pismo Śląskiego Związku Szachowego w sprawie sposobu przydziału mandatów. Jerzy GORDZIEJCZUK uznał, że decyzje Zarządu PZSzach w tej sprawie były nieważne, gdyż skreślone kluby zostały pozbawione członkostwa w PZSzach bez doręczenia im decyzji o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich. Według ŚlZSzach na stanie tego związku znajduje się nadal 79 klubów, zamiast wykazanych 53 przez PZSzach.

Regulamin obrad został przyjęty +41 - 3 =19 głosami. W skład komisji mandatowej weszli Stanisław CICHORZ, Paweł SUWARSKI i Włodzimierz NIWIŃSKI, do komisji uchwał i wniosków wybrano Eugeniusza JANA, Andrzeja KĄDZIOŁKĘ i Zbigniewa KROPIDŁOWSKIEGO, w komisji skrutacyjnej znaleźli się Andrzej IRLIK, Marek ŚWIERCZEWSKI i Tomasz CIESIELSKI. Sprawozdanie z działalności kadencji 2004-2008 złożył prezes WODA. Sprawozdanie jest opublikowane na stronie PZSzach w Internecie. Prezes podkreślił sukces Moniki SOĆKO, która jako pierwsza polska zawodniczka otrzymała tytuł GM, arcymistrza męskiego i została sklasyfikowana przez FIDE na trzecim miejscu wśród najlepszych szachistek świata w 2008 r. Sukcesem organizacyjnym PZSzach było utworzenie Centralnego Rejestru członków Polskiego Związku Szachowego: klubów, zawodników, sędziów i trenerów. sporządzony przez Adama CURYŁO. Tylko jeden związek wojewódzki zakwestionował listę 435 klubów szachowych w tym rejestrze. Innym osiągnięciem jest powszechne wprowadzenie licencji dla klubów, zawodników, sędziów i trenerów szachowych, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu w tej sprawie. PZSzach powrócił też do praktyki wyłaniania przedstawicieli poszczególnych związków wojewódzkich w zależności od liczby czynnych klubów. Zastąpiło to praktykowaną uprzednio zasadę, że każdy klub może brać bezpośredni udział w obradach Walnego Zgromadzenia poprzez swojego delegata.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZSzach złożył przewodniczący Ireneusz SZCZYGIEŁ. W obszernym przemówieniu podał szereg usterek w działalności Zarządu PZSzach. W czasie trwania kadencji zostało zlikwidowane prezydium PZSzach, a część głosowań odbywała się poza posiedzeniami, przy pomocy Internetu (nie ma tej możliwości w regulaminie pracy Zarządu). Komisja Rewizyjna była wielekroć stawiana przed faktami dokonanymi, gdyż biorąc udział w posiedzeniach Zarządu nie wiedziała o tych głosowaniach. Kolejną usterką była próba eliminowania z zawodów mistrzowskich juniorów tych klubów, które nie opłaciły składek członkowskich. Z krytyką spotkał się również sposób w jaki Zarząd PZSzach pozbawił członkostwa kluby nie opłacające składek. Zamierzeniem poza statutowym było pozbawienie członkostwa w PZSzach 116 klubów bez właściwej obsługi prawnej. Dlatego ustalenie liczby mandatów na Walne Zgromadzenie nastąpiło z naruszeniem statutu Związku, a takie działania są niedozwolone. W 2007 r Zarząd wydatkował niektóre kwoty nie mając do tego prawa, a cały rok 2007 zakończył niedoborem,. Wynik bilansowy 2008 r jest wykazywany dodatnio, ale do zakończenia roku pozostał jeszcze miesiąc, w tym koszty Walnego Zgromadzenia. Koszty powinny jednak nie przekroczyć wpływów i w ostatecznej konkluzji mówca podał, że Zarząd gospodarował posiadanymi środkami prawidłowo, wnioskując o udzielenie absolutorium Zarządowi PZSzach w czteroletniej kadencji.

Ze sprawozdania komisji mandatowej wynika, że w obradach uczestniczyło 68 delegatów wojewódzkich związków szachowych (pełna frekwencja) oraz ośmiu członków honorowych PZSzach. Przedstawiciel ŚlZSzach zgłosił kolejne zastrzeżenia co do liczby mandatów przyznanych temu związkowi.

W dyskusji nad sprawozdaniami wzięło udział kilkunastu delegatów i gości. Paweł SUWARSKI wskazał, że wielkości nagród dla zwycięzców MP zostały zmniejszone w porównaniu do poprzedniej kadencji Zarządu. Ocenił negatywnie Pion Szkolenia, na którego czele stała przez pewien czas osoba nie posiadająca kwalifikacji szkoleniowych. W sprawozdaniu pominięto organizację ME w Zegrzu, Zarząd hamował organizację tych mistrzostw co ośmieszyło PZSzach na arenie międzynarodowej. Biuro PZSzach nie wywiązało się prawidłowo z organizacji wyjazdu na Olimpiadę do Drezna. Nie zostały również wyciągnięte konsekwencje za korzystanie z pomocy elektronicznej podczas dwóch turniejów otwartych w Polsce. Błędem było zakupienie przez PZSzach programu szwajcarskiego w sytuacji gdy w Polsce powszechnie stosowany jest lepszy program Adama CURYŁO. Wykreślenie z CR ponad stu klubów spowodowało przypuszczenie o działaniu celowym, mającym wpływ na wyniki wyborów nowej kadencji. W komisji przetargowej PZSzach zasiadały osoby będące przedstawicielem klubów przystępujących do przetargu.

Andrzej FILIPOWICZ przekazał, że po utworzeniu Centralnego Rejestru PZSzach nie płacił już kar do FIDE za wykroczenia ewidencyjne. W trakcie trwania kadencji znowelizowana została witryna Internetowa PZSzach. Bieżące wprowadzanie danych jest jednak utrudnione z powodu braku fanatyka, który mógłby się tym zająć.. Sukcesem Zarządu było zmniejszenie liczby delegatów na Walne Zgromadzenie (68 zamiast prawdopodobnych 500). W sprawie kontroli elektronicznej na zawodach trwa dyskusja na forum FIDE, gdyż to zjawisko występuje również w innych federacjach. Jednak ukaranie zawodnika podejrzanego o korzystanie z pomocy podczas trwania partii musi być poparte dowodami, przy braku których grożą postępowania przed sądami powszechnymi. Kilka szczegółów z Kongresu FIDE w Dreźnie. Został podniesiony współczynnik k z 10 do 20. Listy rankingowe FIDE będą się ukazywać co dwa miesiące. Nie wolno już proponować remisu, który może wynikać uzyskać wyłącznie poprzez reklamację. Nie wolno już spóźniać się na partię. W momencie sygnału o rozpoczęciu rundy zawodnik nieobecny przy szachownicy przegrywa walkowerem. FIDE przyjęło tyko sześć temp gry z możliwością uzyskania tytułów międzynarodowych Ranking FIDE został obniżony do poziomu 1200. Progi rankingowe zostały zlikwidowane. Turnieje muszą być rejestrowane przynajmniej na miesiąc przed rozpoczęciem.

Agnieszka FORNAL-URBAN przekazała, że jej rezygnacja z funkcji sekretarza generalnego PZSzach została spowodowana zapowiedzią zerwania umowy po rozliczeniu 2004 r., nie otrzymując przy tym innej oferty z PZSzach.

Maria MACIEJA przekazała kolejne uwagi do sprawozdań. MP do 20 lat nie są już brane pod uwagę we współzawodnictwie sportowym, co jest szkodą dla naszej dyscypliny. Pion Młodzieżowy wprowadzał zbyt częste zmiany w regulaminach mistrzostw młodzieży. W Warszawie został zorganizowany silniejszy od zawodów w Polanicy Zdr. Turniej arcymistrzowski, którego nie popierał Zarząd PZSzach, nie umieszczając go nawet w swoim sprawozdaniu. Licencje sportowe dożywotnie, wprowadzone w poprzedniej kadencji Zarządu nie zostały uznane przez ustępujący obecnie Zarząd PZSzach, wobec tego osoby które je wykupiły były zmuszone do ponownego załatwianie formalności z tym związanych.

Piotr ZIELIŃSKI przekazał, że MP do 20 lat nie zostały wykreślone z kalendarza sportowego PZSzach, a jedynie z punktacji współzawodnictwa prowadzonej przez Ministerstwo, na co Związek nie miał wpływu. Regulaminy mistrzowskie należy doskonalić, idąc z duchem czasu w zmieniającej się rzeczywistości. Są znaczne trudności w pozyskiwaniu dotacji ministerialnych dotyczących finansowania juniorów. W związku z tym nawet na mistrzostwa Świata niektórzy zawodnicy musieli pojechać na koszt swoich klubów. Zagrożenie nie dopuszczeniem do udziału w MP juniorów zawodników klubów zalegających z składakami do PZSzach spowodowało szybkie wyrównanie zaległości.

Ryszard KORPALSKI zasygnalizował fakt, że Zarząd nie pomagał a przeszkadzał w wyjeździe części ekipy na Olimpiadę do Drezna. Zawodnicy z województw przygranicznych nie mogli bezpośrednio wyjechać do pobliskiego Drezna, tylko musieli wspólnie pojechać przez Warszawę. Mówca nie dostrzegał pracy sekretarza generalnego PZSzach, którym był społecznie Jan KUSINA. Program działania prezesa Janusza WODY (opublikowany w 2005 r) nie został zrealizowany. Rozliczenia finansowe PZSzach wykazują nadwyżki, czyli środki nie zostały w pełni wykorzystane. Na Olimpiadę Gier Umysłowych w Chinach nie zgłoszono ekipy z Polski. Pojechali tam zawodnicy na koszt swoich klubów czy sponsorów. W odpowiedzi na ten zarzut Andrzej FILIPOWICZ przekazał, że istniały wątpliwości czy szachy należy wiązać z innymi grami z okazji organizacji tej Olimpiady, a koszty pobytu, które miały być pokrywane przez organizatorów zostały zminimalizowane, Związek nie planował tej imprezy i nie miał środków na wysłanie reprezentacji.

Andrzej MICHALSKI zaapelował do nowego Zarządu w sprawie włączenia szachów do sportów wczesnoszkolnych. W wielu województwach gminy odmawiają finansowania klas szachowych. Aby dokładnie oceniać pracę ustępującego Zarządu należy brać pod uwagę nie tylko niedociągnięcia, ale również osiągnięcia w 4-letniej kadencji. Zbigniew CZAJKA przekazał, że włączenie szachów do sportów wczesnoszkolnych było wnioskowane przez PZSzach, ale do tej pory brak decyzji Ministerstwa w tej sprawie.

Jan KUSINA ustosunkował się do zarzutu braku jego aktywności jako społecznego sekretarza. W czasie trwania kadencji sporządzał preliminarze budżetowe organizował konferencji sędziowskie, spotkania z delegacjami międzynarodowymi, brał czynny udział w posiedzeniach Zarządu i wydawanych decyzjach.

Mirosław GNIECIAK wskazał, że wstawiony do porządku obrad pkt 17 o założeniach strategii rozwoju szachów w Polsce i działalności Związku w przyszłej kadencji nie ma szans realizacji, ze względu na jednodniowy charakter trwania zgromadzenia. W sprawozdaniach Zarządu i komisji PZSzach brak wzmianek na ten temat. W swoim czasie przedstawił kilkadziesziąt uwag do statutu PZSzach, które jednak nie zostały uwzględnione. W nawiązaniu do sprawozdania Komisji Rewizyjnej stwierdził, że ciało to jest powołane do kontroli dokumentacji Związku, a nie do współrządzenia. Pochwalił metodę głosowania elektronicznego, jednak należy ten element wprowadzić do regulaminu pracy Zarządu i komisji. Klub, który nie wypełnia statutowych obowiązków ewidencyjnych i finansowych traci prawa członkowskie.

Janusz ZIEMACKI wskazał na możliwość pozyskiwania lokalnych sponsorów poprzez organizację ligi dojazdowej zamiast rozgrywek skoszarowanych, podobnie jak to odbywa się w większości dyscyplin sportowych.

Włodzimierz NIWIŃSKI przekazał nieprawidłowości, które wystąpiły podczas rozgrywek II Ligi Juniorów. Wystartowali tam nieuprawnieni zawodnicy, na podstawie sfałszowanych kart ewidencyjnych. Brak tego w sprawozdaniu z zawodów. Podobny przypadek wystąpił w OOM w Szczawnie. Pochwalił organizację MP Juniorów w Siepli, natomiast w Chotowej warunki są trudniejsze, a pobyt droższy.

Sprawozdanie Zarządu zostało przyjęte 46 głosami przy jednym przeciwnym, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przyjęto 40 głosami przy dwóch przeciwnych. Zarząd PZSzach otrzymał absolutorium 51 głosami przy jednym przeciwnym.

Po zamknięciu dotychczasowej dyskusji przewodniczący obrad zarządził zgłaszanie kandydatów na prezesa PZSzach. Zgłoszono trzech kandydatów: Jana KUSINĘ, Tomasza DELEGĘ i Ireneusza SZCZYGŁA. Kandydaci, po wyrażeniu zgody, przedstawili swoje programy.

Jan KUSINA jest działaczem od połowy lat 90-tych, organizatorem dorocznych festiwali CRACOVIA, drugą kadencję pełni funkcję prezesa MZSzach w Krakowie, organizował wiele imprez centralnych juniorów i seniorów. Jego programem jest uaktywnianie władz kuratoriów w celu wprowadzania nauczania szachów w szkołach, stabilizacja regulaminów rozgrywek drużynowych przynajmniej przez 4-letnie kadencje, wnioskowanie o organizację wielkich imprez międzynarodowych w Polsce, pozyskiwanie środków poprzez samorządy gminne i powiatowe, promowanie szachów poprzez Internet, rzetelne rozstrzyganie ofert na organizację imprez mistrzowskich w kraju reorganizacja biura PZSzach w ramach istniejących etatów.

Tomasz DELEGA jest informatykiem, sędzią klasy międzynarodowej FIDE, trenerem, kandydatem na mistrza w szachach, działaczem od 18 lat, przez dwie kadencje był członkiem Zarządu PZSzach, dwa razy reprezentował Związek na Kongresach FIDE, przewodniczył Kolegium Sędziów PZSzach, swój program opublikował w Internecie. Pragnie popularyzować szachy w środkach masowego przekazu poprzez promowanie naszej dyscypliny jako gry. Do witryny internetowej PZSzach wprowadzić Forum, organizację imprez mistrzowskich przekazywać najlepszym oferentom, zwiększyć stawki zawodnikom kadry narodowej, promować szachy w szkołach, na Kongresy FIDE wysyłać liczniejsze delegacje z Polski, w biurze Związku zatrudnić przynajmniej jednego szachistę, chciałby być przedstawicielem całego środowiska szachowego.

Ireneusz SZCZYGIEŁ był blisko władz PZSzach, działając w Komisji Rewizyjnej. Zamierza znowelizować statut Związku i w pełni zrealizować uchwały Walnego Zgromadzenia, przy czym sposób realizacji uważa za jeden z najważniejszych elementów działalności, decyzje Zarządu powinny być opracowywane przed posiedzeniami, a podczas zebrań tylko dyskutowane i zatwierdzane, zobowiązał się do realizacji zaleceń oddolnych z wojewódzkich związków a nawet klubów, chciałby zapraszać do współpracy szersze grono działaczy, którzy już sprawdzili się w pracy społecznej, chciałby powołać poza statutowe ciało, którym byłoby Kolegium Prezesów związków wojewódzkich i ma być normalnie.

W pierwszej turze wyborów żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości 34 głosów. Jan KUSINA - 26 głosów, Ireneusz SZCZYGIEŁ - 22, a Tomasz DELAGA - 18. Przewodniczący zarządził więc II turę z udziałem dwóch, którzy otrzymali najwięcej głosów. Druga tura wyłoniła nowego prezesa PZSzach którym został wybrany Jan KUSINA 39 głosów, przy 26 za Ireneuszem SZCZYGŁEM.

Głosowanie w sprawie liczebności 11-osobowego Zarządu PZSzach przyniosło rezultat +56 przy trzech przeciwnych. Nowo wybrany prezes przekazał listę 10 swoich kandydatów do Zarządu, następnie z sali zgłoszono jeszcze czterech kandydatów, wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie do władz Związku. Lista w kolejności alfabetycznej była następująca: Zenon CHOJNICKI, Tomasz DELAGA, Andrzej FILIPOWICZ, Agnieszka FORNAL-URBAN, Bogdan JEŻAK, Marian KANAREK, Andrzej MODZELAN, Zbigniew PYDA, Tadeusz REK, Rafał SIWIK, Marek SKRZYPCZAK, Zbigniew TYSZKIEWICZ, Janusz WODA i Piotr ZIELIŃSKI.

W trakcie przygotowywania kart wyborczych prowadzono dalszy ciąg dyskusji. Włodzimierz SCHMIDT odczytał projekt regulaminu Rady Trenerów do zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu. Po wprowadzeniu jednej poprawki statut został zatwierdzony 49 głosami.

Cezary KOZŁOWSKI przekazał wnioski do uchwały. Dotyczyły zniesienia nadpłat za udział w ligach centralnych, możliwości wstawiania dwóch zawodników zagranicznych do drużyny, kontroli obiektów w których mają odbywać się zawody mistrzowskie, rozgrywania tych zawodów w różnych miejscach, a nie wciąż na południu kraju, powołania Kolegium Prezesów związków wojewódzkich i wręczania odznak honorowych podczas oficjalnych uroczystości PZSzach.

Piotr PIWOWARCZYK wnioskował o nowelizację regulaminów i przepisów PZSzach, apelował o większą współpracę pomiędzy zwolennikami trzech rywalizujących opcji.

Janusz WODA stwierdził, że zabieganie o bieżące regulowanie należności klubów i związków wojewódzkich jest korzystne dla całego środowiska, do którego przecież te pieniądze w różnej formie powracają. Związek dzieli się z województwami w stosunku 60:40, a w przypadku licencji aż 66 % należności pozostaje w związkach wojewódzkich. Z powodu zaniedbań finansowych niektóre związki mają zmniejszoną liczbę mandatów na zjazd.

Zawodnicy bez licencji nadal będą pozbawiani startów w mistrzowskich zawodach centralnych. W sprawie wniosku o ligi dojazdowe brak wolnych terminów w napiętym kalendarzu sportowym PZSzach.

Komisja skrutacyjna podała wyniki wyborów do Zarządu PZSzach. W pierwszym głosowaniu w skład Zarządu weszło sześciu kandydatów: Zenon CHOJNICKI i Andrzej MODZELAN po 46 głosów, Rafa SIWIK - 44 głosów, Andrzej FILIPOWICZ - 36 głosów, Tomasz DELEGA - 35 głosów i Marek SKRZYPCZAK - 33 głosów przy 66 głosach ważnych. Pozostali kandydaci, którzy nie zostali wybrani, otrzymali następującą liczbę głosów: Tadeusz REK i Piotr ZIELIŃSKI - 32, Agnieszka FORNAL-URBAN - 31, Zbigniew PYDA - 30, Zbigniew TYSZKIEWICZ - 29, Janusz WODA i Marian KANAREK - 22, Bogdan JEŻAK - 21. Statut PZSzach przewiduje, że w przypadku organizacji II tury wyborów w skład Zarządu może wejść tylko minimalna liczba kandydatów, czyli uzupełnienie do 9 członków (wliczając już wybranego prezesa). Tak więc w II turze wyborów pozostały tylko dwa nieobsadzone miejsca w składzie Zarządu. Z drugiej tury zrezygnował Janusz WODA, przewodniczący zarządził dodatkowe zgłaszanie kandydatów do Zarządu PZSzach.

W tym miejscu obrad musiałem opuścić Walne Zgromadzenie, więc dalszej relacji należy szukać na witrynie PZSzach, z oficjalnego protokołu obrad.

Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy był reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez pięciu działaczy z mandatem delegata. Byli to Andrzej MICHALSKI, Andrzej KARPIŃSKI, Paweł JAROCH, Cezary KOZŁOWSKI i Leszek BULTROWICZ. Ulrich JAHR przyjechał na zaproszenie PZSzach, jako honorowy członek Związku.